fbpx

Andmekaitsetingimused

Pihlakodu AS (edaspidi Pihlakodu), töötleb isikuandmeid oma ülesannete täitmiseks. Pihlakodu töötajatel on juurdepääs ainult nendele isikuandmetele, mis on vahetult seotud nende tööülesannetega. Pihlakodu töötleb järgmiseid isikuandmete liike:

 • põhiandmed, nt ees- ja perekonnanimi, isikukood
 • kontaktandmed, nt e-post, telefon, aadress
 • pangakonto, kui teenus eeldab väljamakseid Pihlakodu poolt
 • andmed seoses Pihlakodu poolt Teile vastava teenuse osutamisega (nt terviseandmeid)
 • teenuste osutamisega seotud infosüsteemide automaatsed logid
 • kodulehe külastamisega seotud isikuandmed – IP aadress (arvuti personaalne tunnus) ja küpsiste (cookied) kasutamisega seotud info.

Isikuandmete töötlemine toimub ulatuses, mis on vajalik Pihlakodu ülesannete täitmiseks. Statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, isikunimedeta. Pihlakodu saab isikuandmed inimestelt endilt.

Kõikidele isikuandmetega seotud dokumentidele kehtestab Pihlakodu juurdepääsupiirangu. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab Pihlakodu dokumendid/andmed asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Andmete turvalisuse tagamiseks on kasutusele võetud parimad võimalikud lahendused. Infosüsteemides olevaid isikuandmeid varundatakse, et oleks võimalik andmeid vajadusel taastada. 

Teenuse kasutajal on õigus tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega ja teada, mis eesmärgil Pihlakodu Teie andmeid töötleb, nõuda isikuandmete parandamist või andmete täiendamist. Samuti esitada puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid.

Kui Te soovite pöörduda Pihlakodusse seoses isikuandmete töötlemisega, sh rikkumiste menetlustega, siis saatke e-kiri aadressil merike@pihlakodu.ee

Andmekaitsetingimused selgitavad:

 • millistel juhtudel töötleme Teie isikuandmeid1
 • mida Pihlakodu teeb selleks, et isikuandmeid töödeldaks turvaliselt
 • millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega Pihlakodu poolt
 • isikuandmete töötlemine nõusoleku alusel ja millised on Teie õigused
 • kuidas käitute, kui soovite, et Pihlakodu edastaks Teie isikuandmeid kolmandale isikule
 • kes on kolmandad isikud ja kuidas nemad Teie isikuandmeid töötlevad
 • kelle poole pöörduda, kui arvate, et vajate lisainfot või arvate, et Teie õigusi on rikutud.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete kasutamist need tingimused ei puuduta. 

Isikuandmete töötlemine

Pihlakodu töötleb Teie isikuandmeid ravikindlustusseadusessotsiaalhoolekande seaduses ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud ülesannete täitmisel ja täitmiseks, milleks on muuhulgas:

 • üld- ja erihooldusteenuste osutamise korraldamine ja hooldustegevuste osutamine
 • väljapool kodu osutatava õenduteenuse korraldamine ja õendustegevuste osutamine
 • rehabilitatsiooniteenuste osutamise korraldamine ja teenuste osutamine
 • tugiteenuste osutamise korraldamine ja teenuste osutamine
 • arvestuse pidamine teenuse kasutajate vanuse, soo, puude raskusastme ja puude liikide üle
 • koostöös Sotsiaalministeeriumiga rakendatavate teenuste mõju ja tulemuslikkuse analüüsimine
 • märgukirjadele, selgitustaotlustele ja teabenõuetele vastamine.

Töötleme isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik seadustes sätestatud ülesannete täitmiseks. Nende ülesannete täitmisel koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma isikunimedeta.

Pihlakodu saab Teie isikuandmed Teilt endalt, näiteks kui esitate Pihlakodule avalduse, teabenõude, märgukirja, vaide. Samuti teistest andmekogudest (nt e-tervis) või  isikutelt ja asutustelt, kui see on vajalik Teile teenuste osutamiseks.

Kui peame Teile vastamiseks või teenuse osutamiseks kellelegi teisele järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile dokumendi, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis palume Teil pöörduda ise vastava asutuse poole.

Kõikidele isikuandmetega seotud dokumentidele kehtestab Pihlakodu juurdepääsupiirangu. Kui keegi soovib Teie kirjavahetuse või haldusmenetluse dokumentide ja toimikuga tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti/andmeid saab täielikult välja anda või tuleb see välja anda osaliselt. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi/andmete sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendid/andmed asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Mida Pihlakodu teeb selleks, et isikuandmeid töödeldaks turvaliselt

Pihlakodu järgib isikuandmete töötlemisele kehtivaid õigusakte: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, mis käsitleb inimese õigusi ja asutuste õigusi ja kohustusi seoses isikuandmete kaitsega, isikuandmete kaitse seadus ja avaliku teabe seadus.

Pihlakodu on andmetele vastava turvalisuse taseme tagamiseks võetud kasutusele töökorralduslikult, tehniliselt ja füüsiliselt parimad võimalikud meetmed tagamaks isikuandmete nõuetekohast töötlemist. 

Pihlakodu töötleb isikuandmeid lähtudes õiguspärasuse, eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõttest ehk kasutame teenuste osutamiseks vaid selleks vajalikke ja ettenähtud andmeid.

Infosüsteemides olevaid isikuandmeid varundatakse, et oleks võimalik andmeid vajadusel taastada. Infosüsteemides tehtavaid toiminguid logitakse, et oleks võimalik kontrollida, kes, mis ajahetkel ja mis eesmärgil toiminguid infosüsteemides teostas. Pihlakodu töötajatel on õigus  isikuandmeid töödelda vaid vastavalt oma ametikoha ülesannete ulatuses.

Isikuandmeid säilitame Pihlakodu dokumentide loetelus ja õigusaktides (nt andmekogude põhimäärused) määratud tähtajani (erandid vt allpool isikuandmete töötlemine nõusoleku alusel).

Kirjavahetus

Eraelu puudutavate andmete kaitsmine, kui saadate meile näiteks e-kirja.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. Kui Teie pöördumine sisaldab väga tundlikku teemat ehk eriliigilisi isikuandmeid (nt kirjeldate oma terviseprobleemi, saadate saatekirja vms), piirame dokumentidele juurdepääsu majasiseselt. Selliste dokumentidega saavad tutvuda spetsialistid, kelle tööülesannete täitmiseks on see info vajalik.

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi ja töökorralduse hindamiseks. Kirjavahetuse baasil koostatav statistika ja kokkuvõte on umbisikulised ehk neis ei tooda välja pöörduja nime. Eraisikutega peetud registreeritud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Seejärel hävitame tähtaja ületanud dokumendid.

Turvakaamerad

Pihlakodu üldaladel ning väljapääsude juures (ka kogu maja välisperimeetri ulatuses) võib Pihlakodu kasutada videokaameraid klientide ja töötajate turvalisuse tagamiseks, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või õueala) ja seal toimuvat. Kaamerate kasutamisest teavitavad kaamera kujutisega sildid. Videovalve pilti on õigus vaadata üksnes vastavate õigustega töötajal. Videovalve pilti säilitatakse 30 päeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse.

Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutab Pihlakodu selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult Pihlakodu volitatud töötajatel. Salvestisi tohib edastada väljapoole Pihlakodu või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).

Kaameratega seotud küsimustega võite pöörduda e-posti aadressile merike@pihlakodu.ee

Välisveeb

Kui külastate meie välisveebi www.pihlakodu.ee ja tutvute sealse infoga, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul. 

Tööle kandideerimine

Pihlakodusse tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest kogutud andmetest. Kui toote CV-s välja soovitajad, siis eeldame, et võime Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta kogunud oleme ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata.

Kui Te ei osutunud valituks, säilitame vajaduse korral ja Teie nõusolekul Teie andmed. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Andmetega tutvumine  

Teil on õigus:

 • tutvuda Teie kohta kogutud isikuandmetega ja teada, mis eesmärgil Pihlakodu Teie andmeid töötleb
 • nõuda oma ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike andmete täiendamist
 • esitada Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid. Sel ajal ei töötle Pihlakodu Teie isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui Pihlakodu tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Põhjendatud vastuväite saamisel Pihlakodu lõpetab andmete töötlemise või korrigeerib andmete töötlemise ulatust. Pihlakodu selgitab Teie taotlusel töötlemise vajaduse õiguspärasust
 • kui Te ei ole rahul sellega, kuidas Pihlakodu Teie isikuandmeid töötleb ning pöördumine Pihlakodu andmekaitse spetsialisti poole ei andnud rahuldavat tulemust, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule. 

Pihlakodu töötleb Teie isikuandmeid üldjuhul seaduse alusel ning kohustub kogutud andmeid säilitama seaduses määratud tähtaja jooksul, mistõttu ei saa Pihlakodu Teie isikuandmeid kustutada, sh ka Teie enda soovil ega kolmandale isikule üle kanda (erandid vt allpool isikuandmete töötlemine nõusoleku alusel).

Erandina Teie isikuandmete töötlemine nõusoleku alusel ja millised on Teie õigused

Pihlakodu töötleb Teie isikuandmeid üldjuhul seaduse alusel. Mõnel erandlikul juhul töötleb Pihlakodu Teie isikuandmeid nõusoleku alusel. Nendeks eranditeks on juhud, kui Pihlakodu soovib osutada teenust, mida õigusaktides ei ole ette nähtud, kuid mille osutamine võib kaasa aidata Teie tervise püsimisele jmt.

Nõusoleku vormis selgitatakse Teile, mis eesmärgil ja milliseid isikuandmeid Pihlakodu töödelda soovib, samuti kirjeldatakse kellele ja milliseid Teie isikuandmeid avaldatakse. Kui töödeldakse ka eriliigilisi isikuandmeid, siis tuuakse see selgelt välja. Teie märgite nõusoleku vormil, millise eesmärgi osas Te oma nõusoleku annate ning allkirjastate vormi. 

Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb Pihlakodu esitada avaldus ja märkida ära, milliste eesmärkide osas Te oma nõusoleku tagasi võtate.

Samuti on Teil õigus tutvuda Teie kohta kogutud isikuandmetega, nõuda nõusoleku alusel kogutud isikuandmete kustutamist, andmete töötlemise piiramist, ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike andmete täiendamist.

Pihlakodu säilitab nõusoleku alusel kogutud andmeid sama tähtaja jooksul kui eelnimetatud seaduste alusel kogutud andmeid, välja arvatud juhul, kui Te soovite nõusoleku alusel kogutud andmete kustutamist.

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Kui Te soovite, et Pihlakodu edastaks või avaldaks Teie isikuandmeid Teie poolt valitud kolmandale isikule, siis palume selleks esitada Teie poolt allkirjastatud kirjalik või elektrooniline nõusolek. Näiteks kui soovite, et Teie kohta kogutud andmetele saaksid ligi Teie perekonnaliikmed/usaldusisik/tugiisik vm isik. Nõusolek on igal ajal tagasivõetav, kuid see ei mõjuta nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemist.

Kes on kolmandad isikud ja kuidas nemad Teie isikuandmeid töötlevad

Pihlakodu avaldab Teie isikuandmeid teenuse osutajale (volitatud töötleja), kellega on sõlmitud leping, ulatuses, mis on vajalik Teile või Viru Haiglale teenuse nõuetekohaseks osutamiseks. Volitatud töötleja tagab õigusaktide ja Pihlakodu antud juhiste kohase isikuandmete kaitse.

Pihlakodu teeb koostööd erinevate koostööpartneritega oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas ka kliendile teenuste pakkumiseks. Enamasti on koostööpartneriteks avalikku ülesannet täitvad asutused ja isikuandmete andmine toimub seadusliku avaliku ülesande täitmiseks.

Koostööpartneritele isikuandmete edastamisel lähtub Pihlakodu õigusaktides antud õigustest ja kohutustest ning samuti eesmärgipärasusest ja minimaalsuse põhimõttest. 

Pihlakodu kontaktandmed, kelle poole pöörduda, kui arvate, et vajate lisainfot või arvate, et Teie õigusi on rikutud

Kui Te soovite pöörduda Pihlakodusse seoses isikuandmete töötlemisega, sh rikkumiste menetlustega, siis võtke palun meiega ühendust e-maili kaudu, saatke e-kiri aadressil merike@pihlakodu.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Pihlakodu AS (registrikood 10293405; Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Valgejõe pst 14, 45109, e-post: merike@pihlakodu.ee).

Pihlakodu teeb kõik selleks, et oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks. 


[1] Isikuandmed – igasugune teave füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega teda saab otse või kaude tuvastada: nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator (tunnused, mis sidevõrgus aitavad viia konkreetse isikuni), samuti füüsilised tunnused ja mistahes muud tuvastamist võimaldavad tunnused.

Isikuandmete töötlemine – andmetega tehtav mistahes toiming, näiteks: kogumine, korrastamine, säilitamine, muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamine, kustutamine.