fbpx

Andmekaitsetingimused

1.MÕISTED JA ÜLDSÄTTED

 

1.1  Käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad isikuandmete töötlemist kõikides Pihlakodudes (edaspidi Pihlakodu).

1.2  Isikuandmete vastutav töötleja on Pihlakodu, milline isikuandmeid töötleb. Pihlakodu töötleb isikuandmeid eelkõige Pihlakodu asukohas hooldusteenuse-ja tervishoiuteenuste pakkumiseks, samuti tööandjana töölepingu täitmiseks. Kõikide Pihlakodude kontaktandmed on kättesaadavad aadressil https://www.pihlakodu.ee/

1.3  Andmesubjekt on füüsiline isik, sealhulgas juriidilise isiku füüsilisest isikust esindaja, kelle isikuandmeid Pihlakodu töötleb (edaspidi Andmesubjekt).

1.4  Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava Andmesubjekti kohta (edaspidi isikuandmed).

1.5  Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sh isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne).

1.6  Pihlakodu võib volitada isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Pihlakodu sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena ning tagama õigusaktidest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmise. Pihlakodu volitab isikuandmeid töötlema selliseid teisi isikuid või asutusi, milliste poolt Pihlakodu poolt nimetatud mahus ja ulatuses isikuandmete töötlemine on tarvilik Pihlakodu poolt Andmesubjektile teenuse osutamiseks. Volitatud töötlejate nimed ja kontaktandmed teeb Pihlakodu Andmesubjektile kättesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel.

1.7  Kui Pihlakodu töötleb isikuandmeid volitatud töötlejana, juhindub Pihlakodu vastutava töötlejaga sõlmitud kokkuleppes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkidest ja nõuetest ning rakendab samaaegselt käesolevates Tingimustes sätestatud nõudeid niivõrd kui need ei ole vastuolus vastava isikuandmete volitatud töötlemise eesmärkide ja nõuetega.

1.8  Pihlakodu järgib isikuandmete töötlemise põhimõtteid, mis hõlmavad järgmist (seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus; eesmärgi piirang; võimaikult väheste andmete kogumine; õigsus, säilitamise piirang; usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus).

 

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

 

2.1  Pihlakodu alustab isikuandmete töötlemist reeglina Andmesubjekti enda pöördumise alusel (telefonikõne, e-kiri, avaldus, taotlus vm) ja selle täitmiseks.

2.2  Pihlakodu töötleb Andmesubjekti isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

2.2.1  teenuse osutamiseks, sealhulgas teenuse osutamise ettevalmistamine (sh pöördumistele vastamine, lepingueelsete läbirääkimiste pidamine jm), vajalike lepingute sõlmimine ja täitmine ja teenuse osutamiseks vajalike toimingute tegemine (sh turvalisuse ja vajaliku abi ja abivahendite olemasolu tagamine);

2.2.2  tugiteenuste osutamise korraldamine ja teenuste osutamine;

2.2.3  arvestuse pidamine teenuse kasutajate vanuse, soo, puude raskusastme ja puude liikide üle

2.2.4  muude lepingute täitmiseks, sh töölepingute täitmiseks;

2.2.5  klientide, töötajate ja vara kaitsmine;

2.2.6  Pihlakodu tutvustamine ja turustamine erinevates materjalides ja kanalites;

2.2.7  märgukirjadele, selgitustaotlustele ja teabenõuetele vastamine;

2.2.8  õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine.

2.3  Pihlakodu poolt Andmesubjekti isikuandmete töötlemise alused:

2.3.1   Andmesubjektiga sõlmitud leping;

2.3.2   Andmesubjekti nõusolek;

2.3.3   Pihlakodu õigustatud huvi;

2.3.4   seadused ja muud õigusaktid;

2.3.5   leping vastutava töötlejaga.

2.4   Pihlakodu teeb kõik endast oleneva, et esimesel võimalusel teavitada Andmesubjekti käesolevatest Tingimustest ning teha Andmesubjektiga igakülgset koostööd Andmesubjekti kõigi õiguste ja huvide efektiivseks kaitsmiseks. Andmesubjekt mõistab samaaegselt, et isikuandmete omaalgatuslikul Pihlakodule edastamisel (nt telefoni või e-posti teel) annab Andmesubjekt nõusoleku edastatud isikuandmete töötlemiseks.

 

3. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KOOSSEIS 

 

3.1 Pihlakodu töötleb muu hulgas järgnevaid Andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1  andmed Andmesubjekti kohta, sh nimi, sünniaeg, isikukood, sugu, rahvus, arvelduskonto number jm (teenuse osutamine, lepingu täitmine, Pihlakodu klientide, töötajate ja vara kaitsmine; õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine);

3.1.2   Andmesubjekti kontaktandmed, sh aadress, e-postiaadress, telefoninumber jm (teenuse osutamine, lepingu täitmine, Pihlakodu klientide, töötajate ja vara kaitsmine; õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine);

3.1.3  andmed Andmesubjekti majandusliku seisundi kohta (teenuse osutamine, õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine);

3.1.4  eriliiki isikuandmed, eelkõige terviseandmed (teenuse osutamine, lepingu täitmine, õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine; Andmesubjekti tervise kaitse);

3.1.5  asjakohasel juhul Pihlakodu ruumides ja/või territooriumil eelkõige jälgimisseadmetega kogutud andmed (teenuse osutamine, lepingu täitmine, Pihlakodu klientide, töötajate ja vara kaitsmine; õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine);

3.1.6  Andmesubjekti kujutis (teenuse osutamine, Pihlakodu klientide, töötajate ja vara kaitsmine; õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine; Andmesubjekti nõusolekul Pihlakodu tutvustamine ja turustamine erinevates materjalides ja kanalites)

3.1.7  muud Andmesubjekti poolt Pihlakodule avaldatud ja/või Pihlakodule muul viisil teatavaks saanud isikuandmed.

3.2   Pihlakodu poolt töödeldavate Andmesubjekti isikuandmete täpne koosseis sõltub sellest, milliseid isikuandmeid Andmesubjekt Pihlakodule avaldab või vastutav töötleja Pihlakodule edastab.

3.3   Andmesubjekt ei ole kohustatud avaldama Pihlakodule isikuandmeid, milliseid Andmesubjekt ei soovi Pihlakodule avaldada. Andmesubjekt mõistab siiski, et isikuandmete avaldamine Pihlakodule on teenuse saamise ja lepingute (sh töölepingu) sõlmimise ja täitmise eelduseks. Mittetäielike või ebapiisavate isikuandmete esitamisel ei saa Pihlakodu pakkuda Andmesubjektile nõuetekohast teenust ja/või sõlmida ja täita lepinguid. Andmesubjektil on siiski igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks osas, milles Pihlakodu kasutab isikuandmeid Pihlakodu tutvustamiseks ja turustamiseks erinevates materjalides ja kanalites.

 

4. ISIKUANDMETE SALVESTAMINE JA SÄILITAMINE

 

4.1  Pihlakodu salvestab ja säilitab kõiki isikuandmeid tingimustel, mis vastavad käesolevates Tingimustes ja asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele.

4.2   Pihlakodu tagab, et kõik Pihlakodu töötajad, kes mistahes viisil puutuvad Pihlakodus tööülesannete täitmisel kokku isikuandmetega, omavad isikuandmetele ligipääsu Pihlakodu poolt nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks ning järgivad isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohustust.

4.3   Pihlakodul on õigus salvestada ka kõik sidevahendi (nt telefon, e-post) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Andmesubjekt on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks, samuti käesolevates Tingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

4.4   Pihlakodu säilitab isikuandmeid teenuse osutamiseks või lepingu täitmiseks vajaliku aja või kuni isikuandmete töötlemise peatamiseni või keelamiseni või kuni see on vajalik Pihlakodu õiguste kaitsmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh õigusaktidest tuleneva kohustusliku säilitamistähtaja järgimiseks. Pihlakodu salvestab ja säilitab kõik isikuandmed tingimustel, mis vastavad asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele, sh konfidentsiaalsus- ja turvanõuetele. Pihlakodu hävitab isikuandmed, mille säilitamiseks puudub alus (sh säilitamistähtaja möödumise tõttu).

 

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALDAMINE

 

5.1   Pihlakodu hoiab Andmesubjekti isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsena. Pihlakodu poolt töödeldavad Andmesubjekti isikuandmeid ei ole avalikkusele kättesaadavad. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele on võimalik üksnes käesolevates tingimustes ja õigusaktides sätestatud juhtudel.

5.2  Pihlakodu järgib isikuandmete töötlemisele kehtivaid õigusakte: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, mis käsitleb inimese õigusi ja asutuste õigusi ja kohustusi seoses isikuandmete kaitsega, isikuandmete kaitse seadus ja avaliku teabe seadus.

5.3  Pihlakodu võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid isikutele, sh teistes Euroopa Liidu liikmesriikides asuvatele isikutele, kui isikuandmete edastamine on vajalik Pihlakodu isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks ja/või Pihlakodule õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Pihlakodu edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes minimaalses ja hädavajalikus ulatuses, milles see on vajalik vastavate isikuandmete töötlemise eesmärkide ja/või kohustuste täitmiseks.

5.4  Kõik isikud, kellele Pihlakodu isikuandmeid edastab, peavad tagama, et nad järgivad isikuandmete töötlemisel ettenähtud hoolsustaset ning turva- ja konfidentsiaalsusreegleid ning rakendavad kohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete olemusele vastav andmekaitse.

5.5  Pihlakodu edastab isikuandmeid isikutele ja asutustele, kes küsivad isikuandmeid õigusaktidest tuleneval alusel (nt uurimisasutused, korrakaitseorganid, kohtud jm).

5.6  Andmesubjekti taotlusel teeb Pihlakodu Andmesubjektile teatavaks, millistele isikutele on Pihlakodu Andmesubjekti isikuandmeid edastanud, va kui avaldamine ei ole võimalik õigusaktist tuleneval alusel.

 

6. KIRJAVAHETUS

 

6.1  Pihlakodus eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. Juhul, kui pöördumine sisaldab väga tundlikku teemat ehk eriliigilisi isikuandmeid (nt terviseprobleem, saatekiri vms), piiratakse dokumentidele juurdepääsu majasiseselt. Selliste dokumentidega saavad tutvuda töötajad, kelle tööülesannete täitmiseks on see info vajalik.

6.2  Vaatamata kehtestatud juurdepääsupiirangule väljastatakse dokumendid asutusele või isikule, kellel on selle küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus (nt politsei, Tervisekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, Terviseamet, Tööinspektsioon, kohus jms) ja põhjendatud vajadus.

6.3  Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadetakse adressaatidele krüpteeritult e-posti teel või tähitult kirja teel.

6.4  Kirjavahetust võib Pihlakodu kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi ja töökorralduse hindamiseks.

6.5  Kirjavahetuse baasil koostatav statistika ja kokkuvõte on umbisikulised ehk neis ei tooda välja pöörduja nime. Eraisikutega peetud registreeritud kirjavahetust säilitatakse 5 aastat. Seejärel hävitatakse tähtaja ületanud dokumendid.

 

7. TURVAKAAMERAD ( Vt lisa jälgimisseadmete kasutamise korra kohta) 

 

7.1  Pihlakodu ühisruumides, sise- ning väljapääsude juures võib Pihlakodu kasutada videokaameraid klientide ja töötajate turvalisuse tagamiseks, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada.

7.2  Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või õueala) ja seal toimuvat.

7.3  Kaamerate kasutamisest teavitavad kaamera kujutisega sildid.

7.4  Videovalve pilti on õigus vaadata üksnes vastavate õigustega töötajal. Videovalve pilti säilitatakse 30 päeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse.

7.5  Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutab Pihlakodu selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult Pihlakodu volitatud töötajatel. Salvestisi tohib edastada väljapoole Pihlakodu või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politsei).

7.6  Kaameratega seotud küsimustega pöörduda e-posti aadressile info@pihlakodu.ee.

 

8. VÄLISVEEB 

 

8.1  Pihlakodu välisveebi pihlakodu.ee külastades piirduvad kogutavad ja säilitatavad andmed üksnes Andmesubjekti kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), Andesubjekti kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

8.2  Pihlakodu ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldab neid üksnes isikustamata kujul.

8.3   Välisveebilt kogutavaid andmeid kasutatakse külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal välisveebi arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

 

9. TÖÖLE KANDIDEERIMINE

 

9.1  Pihlakodu AS-i tööle kandideerides lähtutakse kandidaadi poolt avaldatud teabest.

9.2  Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid Pihlakodu tema kohta kogunud on ning tal on õigus kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata.

9.3  Valituks mitte osutunud kanditaatide dokumendid säilitatakse üksnes vajaduse korral ja kandideerija nõusolekul.

9.4  Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

10. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

 

10.1  Andmesubjektil on õigus:

10.1.1  saada teavet Pihlakodu poolt töödeldavate Andmesubjekti isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh teavet kolmandate isikute kohta, kellele Pihlakodu on Andmesubjekti isikuandmeid edastanud;

10.1.2  nõuda Andmesubjekti puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist, sh mittetäielike isikuandmete parandamist;

10.1.3  nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel Andmesubjekti isikuandmete kustutamist;

10.1.4  nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel Andmesubjekti isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele;

10.1.5  saada õigusaktides sätestatud juhtudel Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma, et Pihlakodu seda takistaks;

10.1.6  oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine isikuandmete töötlemist osas, milles isikuandmete töötlemine toimub muul alusel.

10.2  Pihlakodu peab mistahes taotluste lahendamisel (sh isikuandmete väljastamisel) veenduma taotleja isikusamasuses ja tema õiguses saada isikuandmeid (näiteks eeskostja puhul). Isikuandmete taotleja peab vajadusel oma isikusamasust ja/või isikuandmete saamise õigsust tõendama. Kui taotleja vastavaid tõendeid ei esita, on Pihlakodul õigus keelduda taotluse lahendamisest (sh isikuandmete väljastamisest).

10.3  Pihlakodul on õigus keelduda taotluse lahendamisest, sh isikuandmete väljastamisest, kui selleks esineb õigusaktidest tulenev alus (nt isikuandmete väljastamine võib takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist).

10.4  Andmesubjekti isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete töötlemise piiramise korral teavitab Pihlakodu sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.

10.5   Andmesubjekt kohustub esitama kõik isikuandmeid puudutavad taotlused ja nõuded elektrooniliselt digitaalallkirjastatuna või omakäeliselt allkirjastatuna vastava Pihlakodu kontaktandmetele, mis on kättesaadavad aadressil https://pihlakodu.ee

 

 11. PIHLAKODU KOHUSTUSED

 

11.1  Pihlakodu järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.

11.2  Pihlakodu tagab, et Pihlakodu töötajad, kes mistahes viisil puutuvad Pihlakodu kaudu kokku Andmesubjekti isikuandmetega, omavad ligipääsu isikuandmetele üksnes Pihlakodu isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks ning järgivad konfidentsiaalsus- ja turvalisusnõudeid.

11.3  Juhul, kui leiab aset Andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumine (andmete ebaseaduslik või juhuslik hävimine, kättesaamatuks muutumine või lubamatu juurdepääs ja avalikuks saamine), tuleb rikkumine dokumenteerida. Pihlakodu omab isikuandmetega seotud rikkumise registrit, mis on elektrooniline. Rikkumised kantakse registrisse, neid analüüsitakse ja rakendatakse vajadusel tehnilisi ja/või korralduslikke meetmeid edaspidiste rikkumiste ärahoidmiseks. Volitatud töötleja annab rikkumisest teada vastutavale töötlejale.

11.4  Juhul, kui rikkumise tagajärjeks võib olla oht Andmesubjektide õigustele ja vabadustele, tuleb sellisest rikkumisest teada anda Andmekaitse Inspektsioonile. Rikkumisteade tuleb esitada hiljemalt 72 tundi pärast isikuandmetega seotud rikkumisest teada saamist.

11.5  Rikkumisest, mis kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu (suurt kahju) Andmesubjekti õigustele ja vabadustele, teavitab Pihlakodu Andmesubjekti põhjendamatu viivituseta isikuandmetega seotud rikkumisest, sealhulgas kirjeldab rikkumise laadi, rikkumise võimalikke tagajärgi ning meetmeid, mis on võetud kasutusele rikkumise kõrvaldamiseks, samuti annab Andmesubjektile andmekaitsespetsialisti

 

12. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE KAITSE

 

12.1  Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate üldiste küsimustega Pihlakodu poole info@pihlakodu.ee

12.2  Kui Andmesubjekt leiab, et Pihlakodu on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on Andmesubjektil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega e-maili kaudu Pihlakodu  poole info@pihlakodu.ee

12.3  Andmesubjektil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (aadress: Tatari 39, Tallinn 10134, telefon: 627 4135, e-posti aadress: info@aki.ee) või pädeva kohtu poole.

12.4  Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Pihlakodu AS (registrikood 10293405; aadress Pihlakodu AS, Valgejõe pst 14, 45109 Tapa, tel +372 5192 2449, e-post: info@pihlakodu.ee).