fbpx

Eetikapõhimõtted

Eesmärk

Asutuses kehtestatud „Eetika põhimõtted“ (edaspidi EP) on mõeldud toetama töötajat tema püüdlustes liikuda võimalikult eetilise praktika poole. Eetikapõhimõtted toimivad parimal moel, kui need peegeldavad töötajate endi moraalset püüdlust mitte teha halba, seista sotsiaalse õigluse eest, tunnistada iga inimese sisemist väärikust ning universaalseid ja võõrandamatuid inimõigusi.

Teenuste osutamisel lähtub töötaja käesolevast dokumendist, asutuse väärtustest ja Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, õigusaktidest ja rahvusvahelisest inimõiguste deklaratsioonist, konventsioonist.

Eetikapõhimõtted

Kõikidele Pihlakodu töötajatele tutvustatakse tööle asudes eetikapõhimõtteid, millest juhindutakse oma igapäevatöös:

 • austame kõigi inimeste loomuomast väärikust, oleme suhteid luues kaastundlikud ning teise jaoks olemas, st inimeste jaoks, kellega koos või kelle heaks me töötame;
 • peame lugu inimesest ja toetame teda tema tegemistes;
 • austame inimesi, kuid vaidlustame nende uskumusi ja tegusid, mis alavääristavad või märgistavad neid endid või teisi inimesi;
 • väärtustame elukvaliteeti, loome selle parendamiseks tingimused;
 • toetame inimese õigust heaolule ja väärikale kohtlemisele, austades isiku privaatsust;
 • taotleme oma tegevuses kõigi võrdset kohtlemist, ning õigust teha oma valikuid ise;
 • kohtleme kõiki inimesi nii, nagu nad seda soovivad ja nagu me ise soovime, et meid koheldaks;
 • püüdleme oma töös oskusliku tegutsemise ja professionaalsuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi ning jagame neid teadmisi kolleegidega;
 • oleme lojaalsed oma tööandjale ega ohusta oma eraelu tegudega tööandja mainet;
 • oma töös peame kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest;
 • oleme avatud uutele ideedele, ettepanekutele ning koostööle, mis põhinevad heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamise ja tunnustamisel;
 • meil kehtivad konfidentsiaalsusnõuded ja me ei kahjusta oma sõnade ega tegudega klientide ning koostööpartnerite huve;
 • oleme keskuses hoolivad ja säästlikud meile usaldatud vara ja ressursside suhtes;
 • austame etnilist ja kultuurilist mitmekesisust;
 • oleme teadlikud, et digitehnoloogia ja sotsiaalmeedia kasutamine võib erilisel viisil ohustada konfidentsiaalsust ning privaatsust ja seepärast rakendame ettevaatusabinõusid selle vältimiseks. Küsime inimeselt teadlikku nõusolekut.
 • teeme koostööd erialadevaheliste meeskondade liikmetega, et saavutada holistlikud, võimalikest parimad tulemused;
 • peame silmas, et oleme osa Euroopast kui tervikust, kuid võtame arvesse regionaalset majanduslikku olukorda.

Eetikapõhimõtete järgimist hinnatakse töötajate vestlustel. Eetikapõhimõtted vaadatakse üle ja vajadusel muudetakse üks kord aastas.