fbpx

Kvaliteedijuhtimine

1.  Klienditeenindusstandardid

Pihlakodu klienditeenindusstandardid

2.  Nõuded väljapool kodu osutatavale ööpäevaringsele üldhooldusteenusele

https://www.riigiteataja.ee/akt/122062023011

3.  Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedijuhis

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Kvaliteet/valjaspool_kodu_osutatava_uldhooldusteenuse_kvaliteedijuhis.pdf

4.  Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded

Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded–Riigi Teataja

5. Kliendi rahuloluküsitluse tulemused 2024

Küsitluse tulemused 2024