fbpx

Kvaliteedijuhised

 1. Nõuded väljapool kodu osutatavale ööpäevaringsele üldhooldusteenusele

https://www.riigiteataja.ee/akt/122062023011

2. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedijuhis

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Kvaliteet/valjaspool_kodu_osutatava_uldhooldusteenuse_kvaliteedijuhis.pdf

3. Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded

Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded–Riigi Teataja