fbpx

Intervallhooldusteenuse teenuse kirjeldus

KINNITATUD
Viru Haigla AS juhatuse
09. aprilli 2021 otsusegaTeenuse eesmärkTeenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt iseseisvalt toime tulla. 
Teenuse sisu kirjeldus Teenuse osutamisel tagab teenuseosutaja teenuse saajale hooldustoimingud ja muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis onmääratletud hooldusplaanis. Teenus sisaldab järgmisi tegevusi: eaka ööpäevast hooldust ja järelevalvet (riietumine, toitmine, hügieenitoimingud, abistamine pesemisel ja ravimite manustamisel jms mis on määratud hooldusplaanis);eaka päevast organiseeritud tegevust (loeme hommikukohvi juurde ajalehti, räägime elust ja maailmaasjadest, loeme põnevaid ajakirju, teeme käsitööd, käime jalutamas ja mõnikord väljasõidul, osaleme Pihlakodu huviringides jne. Soovi korral saab võtta kodust kaasa poolelioleva näputöö mida päevakeskuses jätkata;toitlustust (neli korda ööpäevas);hinnakirjajärgset transpordi teenust teenusele tulemiseks ja teenuselt lahkumiseks (juhul kui puudub võimalus enda transporti kasutada).Takistuseks ei ole, kui eakas kasutab ratastooli, rulaatorit või muud liikumisabivahendit. 
Teenuse finantseerimise põhimõttedTeenust osutatakse Pihlakodu hinnakirja järgselt ja/või  KOV eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt ja/või muudest allikatest. Kohalik omavalitsus otsustab isiku omaosaluse suuruse.
Teenuse sihtgruppTeenuse sihtgruppi kuuluvad isikud, kes vajavad ajutiselt igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja enesehooldamisel kõrvalabi sellisel määral, et kodu kohandamisest või koduteenustest inimese toimetuleku ning turvalisuse tagamiseks ning elukvaliteedi säilitamiseks ei piisa.  Teenust osutatakse isikutele:kelle kõrvalabi vajadus on tingitud muutuvast terviseseisundist;kelle elukeskkond ajutiselt ei võimalda kodus toime tulla;kellel ei ole öisel ajal tagatud hooldus ja järelevalve mitteformaalse hoolduse kaudu;kelle lähedased ei saa teatud perioodi jooksul oma lähedast hooldada haiguse või töö tõttu või vajadusest puhata hoolduskoormusest.
Vastunäidustused teenuse saamiseksstatsionaarset ravi vajav psüühikahäire või somaatilisest haigusest tulenev põetusvajadus;sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest; nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis;agressiivne käitumine, mis on ohtlik endile, teistele ja keskuse töötajatele.  
Teenuse osutamise mahtTeenuse osutamise maht ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest.Teenuse osutamine lõpetatakse vajaduse äralangemisel.
Protseduurid teenuse saamiseks Teenuse kohta annab informatsiooni Pihlakodu üksuse töötaja või isiku elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond.  Teenust vajav inimene või tema seaduslik esindaja lepib kohalikuomavalitsuse ja teenuse osutajaga kokku teenuse osutamise algusaja, koha jamahu.  Teenuse osutamiseks sõlmitakse leping, mis muu hulgas hõlmab kateenuse finantseerimist. Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, siis tuleb pöörduda otse teenuse osutaja poole ilma kohalikku omavalitsustkaasamata. Teenuse taotlemine ja registreerimine toimub Pihlakodu üksuses. Teenuse saamiseks peab isik või tema eestkostja esitama Pihlakodule:vormikohase kirjaliku avalduse; eaka isikut tõendava dokumendi koopia (tehakse kohapeal);kohtuotsuse koopia eestkoste määramise kohta (kui on);muud dokumendid (rehabilitatsiooniplaan, õendusplaan vms). Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse teenuse taotlejat suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast talle arusaadaval viisil.
Nõuded töökorralduseleTeenusele vastuvõtmine toimub vabade kohtade olemasolul. Teenuse osutamise aluseks on Pihlakodu üksuse ja teenuse saaja / eestkostja vahel sõlmitud teenuseleping ning kodukord. Teenuse osutaja koostab hooldusplaani koos teenuse saaja või tema seadusliku esindajaga 30 päeva jooksul teenuse saajale teenuse osutamise alustamisest.  Juhul, kui teenuse saaja jõuab hooldusteenusele KOV suunamisel, siis lähtub teenuse osutaja teenuse suunamiskirjas toodud infost hindamise käigus tuvastatud kõrvalabi vajaduse ja teenusele seatud eesmärkide kohta. Juhul, kui teenuse saajale on koostatud rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise plaan, juhtumiplaan või õendusabi osutamisega seonduvad dokumendid, siis võtab teenuse osutaja hooldusplaani koostamisel arvesse ka kirjeldatud dokumentides toodut.Tegevused planeeritakse koos eaka/ eestkostjaga ning Pihlakodu spetsialistidega.  Iga isiku kohta peetakse toimikut, mis sisaldab:registreerimisel esitatud dokumente;Pihlakodus koostatud individuaalseid hooldusplaane;muid teenuse osutamiseks vajalikke dokumente.
Nõuded personalile Hooldusteenust osutavad vahetult hooldustöötaja ja abihooldustöötaja.Abihooldustöötaja tööd juhendab hooldustöötaja. Abihooldustöötajale eraldiettevalmistusnõudeid kehtestatud ei ole. Teenust vahetult osutaval hooldustöötajal peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest, alates 01.01.2020:1) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava;2) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava;3) isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse. Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandudkuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise javara. (SHS § 22).
Teenuse saaja kohustused ja õigusedTeenuse saaja või tema lähedane tagab endale vajalike arsti poolt määratud ravimite olemasolu, samuti tagab endale vajalike hügieenivahendite olemasolu. Teenuse saajal on õigus teha ettepanekuid osutatavate teenuste suhtes.
Nõuded koostöölePihlakodu teeb koostööd teenuse saaja elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga, ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga.
Nõuded ruumideleTeenuse osutamiseks kasutatavad ruumid vastavad hoolekandeasutustele esitatavatele tervisekaitse-, ohutus- ning keskkonnanõuetele.  
Teenuse oodatav tulemus teenuse saajad on hooldatud, nende turvalisus on tagatud;teenuse saajate päev on sisustatud igapäevaelu tegevustega. Teenuse saajad saavad juhendamisel igapäevaelus vajalike põhioskustega oma võimete piires hakkama; teenuse saajate sotsiaalsed oskused on säilunud; teenuse saajate lähedaste igapäevahooldusega seotud koormus on vähenenud, on võimalus käia tööl;teenuse saajate lähedased on informeeritud erinevatest teenustest ja abi saamise võimalustest.
Nõuded kvaliteedileEesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis.